24.2.2015

Jak se přihlásit do MŠ

!!!Aktualita 04.05. 2020 – pozor změna- dodatek k Potvrzení lékaře o očkování dítěte (viz text níže)!!!

Termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

Ředitelství Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje termín k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro 

školní rok 2020/2021 se dnem nástupu 01.09. 2020

Termíny k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné dodržet !

Příjem Žádostí k předškolnímu vzdělávání“ pro školní rok 2020/2021

proběhne: 

od pondělí 11.05. 2020 – středa 13. 05. 2020,

kdy žádost je možné podat následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku) – (žádost musí být doručená nejpozději do středy 13. 05. 2020!!!) ,

2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem (v případě zaslání prostým emailem
s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního
podepsání podávané žádosti o přijetí) – (žádost musí být doručená nejpozději do středy 13. 05. 2020!!!) ,

3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. „klasickou“ poštou (žádost musí být doručená nejpozději do středy 13. 05. 2020!!!),

4. do schránky školy – v úterý 12.05. 2020 v čase 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 – osobním podáním do připravené schránky (MŠ preferuje)

 

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 3), je nutné pro ověření
údajů zaslat se žádostí také

• kopii rodného listu dítěte,

•POTVRZENÍ LÉKAŘE O OČKOVÁNÍ DÍTĚTE
na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání – po domluvě s lékařem

(doporučení MŠMT ČR, že rodiče mohou k žádosti o předškolní vzdělávání doložit kopii očkovacího průkazu je v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zcela PROTIZÁKONNÉ.
Skutečnost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, prokazuje řediteli zákonný zástupce (z § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyplývá, že ředitel mateřské školy jako správní orgán MUSÍ postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o níž nejsou důvodné pochybnosti. Prokázat povinné očkování dítěte se dá doložením potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, jež má informace o očkování dítěte
k dispozici).

PROSÍM RODIČE, aby kontaktovali pediatra o potvrzení o očkování dítěte.

 

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat
pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit:
• žádost,

• rodný list dítěte,
• občanský průkaz zákonného zástupce.

•POTVRZENÍ LÉKAŘE O OČKOVÁNÍ DÍTĚTE
na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání – po domluvě s lékařem

(doporučení MŠMT ČR, že rodiče mohou k žádosti o předškolní vzdělávání doložit kopii očkovacího průkazu je v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zcela PROTIZÁKONNÉ.
Skutečnost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, prokazuje řediteli zákonný zástupce (z § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyplývá, že ředitel mateřské školy jako správní orgán MUSÍ postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o níž nejsou důvodné pochybnosti. Prokázat povinné očkování dítěte se dá doložením potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, jež má informace o očkování dítěte
k dispozici).

PROSÍM RODIČE, aby kontaktovali pediatra o potvrzení o očkování dítěte.

 

!Bude-li mít ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů,

může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii – dle sdělení MŠMT!

 

  • Od pondělí 11. 05 . 2020 – do středy 13.05. 2020 doručí rodič, příp. zákonný zástupce dítěte (zvolenou možností avizovaných způsobů 1 – 4), řádně vyplněný formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a bude zahájeno správní řízení ve věci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace. 
  • Formulář žádosti bude možnéstáhnout na zápisovém portále zapisydoskol.liberec.cz – od: 27. 04. – 10. 05. 2020nebovyzvednout osobněv MŠ„04. 05. 2020 od 10:00 do 12:00“.

Pořadí žádostí nehraje v jejich posuzování žádnou roli. 

Žádost musí být doručená zvoleným způsobem 1 – 4: nejpozději do středy 13. 05. 2020 – na pozdější doručení žádosti nebude brán zřetel .

Místo zápisu: v případě osobního podání žádosti do připravené schránky (pavilon budovy A – vše bude označené)

 

  • V pátek 15. 05. 2020 – 10:00 – 11:00– Náhled do spisu (možnost překontrolovat  náležitosti ve vlastní složce)

 

Místo pro podání žádosti: Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace.

Příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 byl ukončen v čase _____.

 

 

 podpis