24.2.2015

Jak se přihlásit do MŠ

 

Seznam identifikátorů přijatých dětí pro školní rok 2024/2025

____________________________

Termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 

Ředitelství Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem, vyhlašuje termín k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro 

školní rok 2024/2025 se dnem nástupu 01.09. 2024

Termíny k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné dodržet !

Příjem – sběr Žádostí k předškolnímu vzdělávání“ pro školní rok 2024/2025

proběhne: 

ve čtvrtek 09. května 2024 

(Elektronická podpora zápisů dětí do mateřských škol – Liberec – https://zapisyms.liberec.cz/ )

Zápis proběhne v tomto termínu nerozdílně pro děti s trvalým pobytem na území města i ukrajinské uprchlíky po 24. únoru 2022.

  •  Ve čtvrtek 09. května 2024 doručí rodič, příp. zákonný zástupce dítěte, řádně vyplněný formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a bude zahájeno správní řízení ve věci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace. 

 Možnosti doručení/příjmu žádostí:

*MŠ PREFERUJE OSOBNÍ DORUČENÍ ŽÁDOSTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY,

a to ve čtvrtek 09. května 2024

 v čase 8:30 – 11:30 a v čase 13:00 – 16:30

(v zápisovém portálu je možné provést rezervaci času – viz odkaz níže)

S sebou je třeba doložit:

*žádost,

*originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,

*občanský průkaz zákonného zástupce,

*rodný list dítěte

—————————-

Další možnosti doručení/příjmu žádostí, a to NEJPOZDĚJI do 9.5. 2024:

(po 9.5. 2024 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti)

*do datové schránky školy

*e-mailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem

 (v případě zaslání prostým e-mailem s přílohami kontaktuje

zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí)

*prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. „klasickou“ poštou

!(Bude-li podání učiněno neosobním způsobem,

je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte)!

____________

9. 5. 2024 je termín pro doručení „Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ – na pozdější doručení nebude brán zřetel!

Pořadí doručení  žádostí v řádných termínech nehraje v jejich posuzování žádnou roli!

____________

*Formulář žádosti bude možné stáhnout – vygenerovat 

na zápisovém portále zapisydoskol.liberec.cz – od:  15.4. – 8.5. 2024 nebo 

 v případě, že osobně nemáte možnost žádost vygenerovat – je možnost

 vygenerovat žádost osobně v MŠ – v termínu  2. 5. a 3.5. 2024 – termín vyzvednutí si dohodne zákonný zástupce s vedením školy.

____________

*13.5. 2024 v čase 8:00 -10:00  v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb.

správního řádu mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v MŠ 

_____________

*Vyhodnocování žádostí proběhne: 

Od 17.5. 2024 můžete po přihlášení na webovém portálu sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.

Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.

Od 17.5. 2024 můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti:

telefonicky,

prostřednictvím SMS,

e-mailem.

_____________________________

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2024/2025

naleznete zde:

https://zapisyms.liberec.cz/kriteria-zapisu

____________

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

____________________________

*Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2024/2025 se týká dětí narozených do 31. 8. 2019

______________

Místo pro podání žádosti: Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace.

Příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 byl ukončen v čase 16:30.

 podpis